top of page

Handlingsplan

Som vedlegg til tilflyttarstrategien er det utarbeida eit utkast til handlingsplan for 2024. Dette er eit levande dokument og mal, som bør justerast og takast eigerskap til av dei ulike ressursane som kan bidra vidare inn i arbeidet.

Nokre tiltak vil vere lågthengande frukt, medan

andre vil kreve større satsingar og investeringar over tid. Det

vert difor viktig å arbeide både kortsiktig og langsiktig med

realisering av strategien vidare, og skapa nye samarbeidsarena

som sikrar synergiar på tvers.

Kommer snart!

Sjå kva du som innbyggjar kan gjera

Kvar enkelt av oss har ei viktig rolle for å bidra til at Bømlo

kan bli ein enno betre stad å bu og leve. Det kan vere alt frå små initiativ som å handle lokalt, til større initiativ som å starte eit nabolagsprosjekt. Kvar enkelt av oss er ein viktig ressurs, og me har alle noko me kan bidra med.

bottom of page